Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Glazenwasser Robby Pauwels

1. Offertes

De prijsoffertes blijven gedurende 3 maand geldig. Ze werden steeds opgemaakt op basis van de op dat ogenblik van
toepassing zijnde prijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, ed. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen
automatisch en naar verhouding aangepast.
De prijzen zijn exclusief BTW en taksen.
De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water. Uiteraard
behouden deze offertes slechts hun geldigheid, voor zover de klant geenenkele wijziging aanbrengt aan datgene dat als basis
heeft gediend voor het opstellen ervan. Alle offertes zijn opgesteld in de veronderstelling dat in normale werfvoorwaarden zal
kunnen gewerkt worden m.b.t. de uitvoeringsmogelijkheden, de weersomstandigheden enz. Glazenwasser Robby Pauwels
behoudt zich het recht hetzij een meerprijs aan te rekenen hetzij de werken stil te leggen ingeval deze werfvoorwaarden niet
voorhanden zijn. Mondelinge prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en slechts bindend na uitdrukkelijke en schriftelijke
bevestiging. Elke wijziging vanwege de opdrachtgever gevraagd zal als meerwerk in regie worden aangerekend of er zal een
afzonderlijke offerte voor opgemaakt worden. Indien de offerte betrekking heeft op een aanneming tegen bepaalde prijs, zullen
enkel die werken worden uitgevoerd dewelke werden vermeld in de offerte.

2. Bestellingen

Een bestelling, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is
niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
Bij bestelling aanvaardt en erkent de klant uitsluitend te contracteren volgens onderhavige algemene bepalingen,.
Uiteraard hebben de op de voorzijde specifiek overeengekomen bepalingen steeds voorrang. Bij tegenstrijdigheden tussen
onderhavige verkoopsvoorwaarden en eventuele voorwaarden van medecontractanten, primeren onze voorwaarden. Deze
Algemene voorwaarden vormen samen met vermeldingen op de offerte, bestelbon of leveringsbon het contract tussen partijen.
De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de factuur,
zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden. Huidige algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle contracten, documenten e.a. van Glazenwasser Robby Pauwels. Aanvaarding van deze algemene
voorwaarden impliceert dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen eventuele algemene
voorwaarden. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van onderhavige overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een
bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst
niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet
onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht.

3. Uitvoering van de werken

De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling worden overlegd. Voorafgaand aan de eerste uitvoering, vindt een
rondgang en persoonlijke kennismaking plaats, waarbij ook een geschreven offerte wordt opgemaakt. De klant garandeert de
vrije toegang en bereikbaarheid van de lokalen, en verbindt er zich door bestelling toe, de richtlijnen van Glazenwasser Robby
Pauwels te volgen. Ingeval van tekortkoming van de klant waardoor de werken op het overeengekomen uur niet kunnen doorgaan, is de
klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de gederfde winst, wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak,
te vergoeden. Dit geldt eveneens ingeval de klant de werken annuleert minder dan 24u voorafgaand aan het tijdstip waarop de
werken zouden doorgaan.

4. Duur van de overeenkomsten

Behoudens anders overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor onbepaalde duur, met een vooropzeg van
drie maanden die per aangetekend schrijven moet worden betekend.

5. Schorsing van de werken

In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, en dergelijke…) is er schorsing van de
overeenkomst, zonder dat deze beëindigd wordt. Glazenwasser Robby Pauwels is in voorkomend geval niet gehouden tot enige
schadevergoeding. Het is “Glazenwasser Robby Pauwels” die beslist of al dan niet de werken dienen te worden geschorst, niet
de klant.

6. Klachten

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Elke klacht moet schriftelijk of per e-mail worden geuit, wil
ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen 48 uren na de uitvoering geformuleerd.
Klachten over de opstelling en de berekening van facturen dienen geformuleerd binnen de week van ontvangst. Bij aanvaarding
van een klacht gaat de verantwoordelijkheid niet verder dan de terugbetaling van de betwiste klacht en wordt elke andere
schadevergoeding uitgesloten.
Er wordt steeds getracht in minnelijk overleg een oplossing te zoeken.

7. Aansprakelijkheid

Glazenwasser Robby Pauwels wijst verantwoordelijk af voor o.m. :
-Breuk van neonlichten.
-Glasbreuk ten gevolge van reeds waar te nemen scheuren en onregelmatigheden in het glas.
-Breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel
-Krassen op ramen en vensters.
-Eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of
beschermblokken. De aansprakelijkheid van Glazenwasser Robby Pauwels is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de
geleverde goederen/diensten. In geen geval kan hij worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet
beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere
verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden

8. Facturen

Facturen zijn contant of via overschrijving betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op vervaldag wordt
naast de hoofdsom een bedrag van 10 % van de het factuurbedrag opeisbaar, met een minimum van 100 Euro, evenals een
intrest vanaf factuurdatum van 10% per jaar, onverminderd de eventuele gerechtskosten.
Gebrek aan betaling op de vervaldag laat Glazenwasser Robby Pauwels eveneens toe de overeenkomst zonder opzeg te
verbreken.
Gebrek aan tijdige betaling maakt alle facturen, die in het bezit van de klant zijn onmiddellijk opeisbaar.

9. Bevoegde rechtbank ingeval van geschillen

Enkel het Vredegerecht Lokeren, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en de Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn bevoegd inzake eventuele geschillen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing